15 Oktober 2006

749. Al-Muqaththa’aat Salah Satu Mu’jizat

Dalam rangka peringatan NuzululQuran Seri 749 ini membicarakan seperti judul di atas Al-Muqaththa’aat Salah Satu Mu’jizat. Al-Muqaththa'aat adalah potongan dan/atau rangkaian potongan-potongan (akarnya dari Qaf, Tha, 'Ain, qatha'a, memotong) huruf-huruf yang terdapat dalam pembukaan surah-surah sesudah kalimah Basmalah. Mu'jizat (akarnya dari 'Ain, Jim, Zai, 'ajaza, melemahkan) adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang Nabi untuk melemahkan kehandalan pikiran dan upaya orang kafir dalam menentang seorang Nabi.

Al-Muqaththa'aat itu sesungguhnya kode matematis. Setelah mengadakan istinbath (penggalian) mengenai Al-Muqathth'aat ini diperoleh qaidah numerik seperti berikut:

Pertama, Kaitan numerik jumlah Surah yang dibuka dengan Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat ditambah dengan jumlah Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat ditambah dengan jumlah huruf-huruf yang membentuk Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat, maka jumlah keseluruhan itu kelipatan 19.

Kedua, Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat yang membuka sebuah Surah setelah Basmalah memberikan isyarat bahwa jumlah huruf dalam Surah bersangkutan adalah kelipatan 19.

Ketiga, huruf dan huruf-huruf persekutuan yang membentuk Al-Muqaththa'ah dan/atau Al-Muqaththa'aat yang terdapat dalam semua Surah yang sama-sama memiliki huruf dan/atau huruf-huruf persekutuan tersebut, jumlahnya adalah kelipatan 19.

Keempat, jumlah huruf atau huruf-huruf yang dinyatakan oleh Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat dalam beberapa Surah yang sama-sama memiliki Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat tersebut, adalah kelipatan 19.

Menurut penuturan guru saya Allahu Yarham DR S.Majidi, penjelasan yang paling effektif, yaitu memberikan contoh. Maka contoh-conth itu diilustrasikan di bawah:

Contoh Qaidah pertama:
Ada 29 surah yang dibuka dengan Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat sesudah Basmalah, yaitu Surah-Surah ke- 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 68. Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat itu 14 buah, yaitu:

1.Alif-Lam-Mim (2, 3, 29, 30, 31, 32)
2.Alif-Lam-Ra(10, 11, 12, 14, 15)
3.Alif-Lam-Mim-Ra (13)
4.Alif-Lam-Mim-Shad (7)
5.ha,Mim(40, 41, 43, 44, 45, 46)
6.'Ain,Sin,Qaf ha,Mim (42)
7.Tha,Sin(27)
8.Tha-Sin-Mim (26, 28)
9.Kef-Ha-Ya-'Ain-Shad(19)
10.Ya-Sin(36)
11.Tha-Ha(20)
12.Shad(38)
13.Qaf(50)
14.Nun(68)

Huruf yang membentuk Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat 14 buah: (1)Alif, (2)Lam, (3)Mim, (4)Ra, (5)Kef, (6)ha, (7)Ya, (8)'Ain, (9)Shad, (10)Tha, (11)Sin, (12)Qaf, (13)Nun, (14) Ha.
Marilah kita jumlahkan angka 29 (jumlah Surah yang dibuka dengan Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat), ditambahkan dengan 14 (jumlah Al-Muqaththa'ah dan Al-Muqaththa'aat), ditambahkan lagi dengan 14 (huruf dan huruf-huruf yang membentuk Al-Muqththa'ah dan Al-Muqaththa'aat, maka akan diperoleh: 29 + 14 + 14 = 57 = 3 x 19.

Contoh Qaidah kedua:

Surah al-A'raaf (7)

Alif Lam Mim Shad Alif + Lam + Mim + Shad
2572 1523 1165 98 5358 = 19 x 282

*******

Surah Yuwnus (10)

Alif Lam Ra Alif + Lam + Ra
1319 913 257 2489 = 19 x 131

*******

Surah al-Ra'd (13)

Alif Lam Mim Ra Alif + Lam + Mim + Ra
625479 2601371501 = 19 x 79

******

Surah Tha-Ha (20)

Tha Ha Tha + Ha
28 314342 = 19 x 18


*******

Surah Maryam (19)
Kef HaYa'AinShad Kef + Ha + Ya + 'Ain + Shad
13716834512226798 = 19 x 42

*******

Surah Ya-sin (36)

Ya Sin Ya + Sin
48 237285 = 19 x 15

*******

Surah asy-Syuwray (42)

haMim'AinSinQaf Qaf ha + Mim + 'Ain +Sin +Qaf
53308539957570 = 19 x 30

*******

Surah Qaf (50)

Qaf
57 = 19 x 3

*******

Surah alQalam (68)

Nun
133 = 19 x 6

*******

Contoh Qaidah ketiga:

Jumlah huruf Alif persekutuan yang terdapat dalam Surah-Surah 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32 berturut-turut seperti berikut:
4592 + 2578 + 2572 + 1353 + 1402 + 1335 + 625 + 594 + 503 + 784 + 545 + 348 + 268 = 17499 = 19 x 921

*******

Jumlah huruf Lam persekutuan yang terdapat dalam Surah-Surah 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32 berturut-turut seperti berikut:
3204 + 1885 + 1523 + 912 + 788 + 812 + 479 + 452 + 323 + 554 + 396 + 298 + 154 = 11780 = 19 x 620

*******

Jumlah huruf Mim persekutuan yang terdapat dalam Surah-Surah 2, 3, 7, 13, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 berturut-turut seperti berikut:
2195 + 1251 + 1165 + 260 + 489 + 461 + 347 + 318 + 177 + 158 + 389 + 276 + 308 + 317 + 145 + 200 + 227 = 8683 = 19 x 457

*******

Jumlah huruf Ra persekutuan yang terdapat dalam Surah-Surah 10, 11, 12, 13, 14, 15 berturut-turut seperti berikut:
257 + 324 + 258 + 137 + 160 + 99 = 1235 = 19 x 65

*******

Jumlah huruf Shad persekutuan yang terdapat dalam Surah-Surah 7, 19, 38, berturut-turut seperti berikut:
98 + 26 + 28 = 152 = 19 x 8

*******

Contoh Qaidah keempat:

Tabel Alif,Lam,Ra(*)
NoSurahAlifLamRaAlif + Lam + Ra
11.Huwd 1370 794 325 2489
12.Yuwsuf 1306 812 257 2375
14.Ibraahiym 585 452 160 1197
15.al-hijr493 323 96 912
Jumlah3754
2381
838
6973 = 19 x 367

Tabel Alif,Lam,Mim
NoSurahAlifLamMimAlif + Lam + Mim
2.al-Baqarah 4592 3204 2195 9991
3.Ali 'Imraan2578 1885 1251 5714
7.al-A'raaf2572 1523 1165 5260
13.al-Ra'd625 479 260 1364
29.al-'Ankabuwt784 554 347 1685
30.al-Ruwm 545 396 318 1259
31.Luqmaan 348 298 177 823
32.al-Sajadah268 154 158 580
Jumlah12312 8493 5871 26676 = 1404 x 19


Alhasil, pendekatan numerik Al-Muqaththa'ah/Al-Muqaththa'aat di atas itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada manusia sampai kiamatpun yang mampu menyusun buku dengan kalimat-kalimat yang redaksionalnya terkait dengan sistem kelipatan 19 itu. Al-Muqaththa'ah/Al-Muqaththa'aat yang sinkron dengan sistem 19 itu melemahkan semua hasil kajian orientalis yang memutar otaknya memakai hermeneutika menentang dengan menyatakan bahwa Al-Quran itu "man made" dan Orientalis bersama antek-anteknya Orientalis berupa pseudo-Muslim yang menentang keotentikan teks Mushhaf 'Usmany. Satu huruf saja yang tidak otentik, maka keterkaitan data numerik di atas itu tidak akan sinkron dengan sistem 19. Apa yang diperlihatkan hasil lacakan/obesrvasi mengenai data numerik itu dengan telak melemahkan semua upaya yang sia-sia dari para Orientalis dan antek-anteknya pseudo-Muslim itu. Melemahkan, 'ajaza, Mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang dapat disaksikan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. WaLlahu a'lamu bisshawab.

*** Makassar, 15 Oktober 2006
-----------------------------
(*) Tabel Alif,Lam,Ra dikoreksi di seri 750