9 Januari 2011

956 Al-Quran dan Nama-namanya yang Lain

Pertanyaan dari Muh.Amir
Singkat saja pertanyaan saya Ustad: "Apa itu LAI dalam Seri 955, dimana tertulis: pengertian selamat dalam agama Kristen dapat disimak dari Perjanjian Baru: -- [LAI-Roma 10:9] dst."
 
Wassalam,
Muh. Amir
 
Jawab:
LAI itu adalah sebuah lembaga yang menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah singkatan dari: "Lembaga Alkitab Indonesia. Terkait dengan Alkitab yang dipakai LAI, sesungguhnya Alkitab menurut ejaan yang benar adalah Al-Kitab, sebagaimana juga Al-Quran yang umumnya dalam bahasa pers dieja dengan Alquran. Selama ini dalam semua Seri WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU saya tuliskan Al-Quran, tetapi selalu diubah oleh Redaksi Fajar menjadi Alquran yaitu dengan gaya ejaan bahasa pers. Sesungguhnya Al-Kitab adalah nama lain dari Al-Quran. Asal tahu saja bahwa dalam Bible tidak ada disebutkan bahwa nama Kitab Suci tsb adalah Alkitab. Bahkan dalam Kitab Suci tsb tidak ada juga disebutkan bahwa nama Kitab Suci itu adalah Bible atau Bijbel. Berlainanan dengan Al-Quran dan nama-namanya yang lain ada dinyatakan nama-nama itu oleh ayat-ayatnya.
 
Di bawah adalah daftar Al-Quran dan nama-namanya yang lain. Ayat-ayat di bawah cuma dikemukakan artinya saja, karena keterbatasan ruangan. Huruf ganda aa, ii dan uu dalam menuliskan nama-nama tsb dalam terjemahan maksudnya dipanjangkan membacanya. Di antara tanda [] adalah akar katanya yang terdiri dari tiga huruf dari nama-nama tsb.
 
1. Al-Quran [QRA] (Bacaan)
Dan jikalau Kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa 'Ajam (bahasa selain bahasa Arab), tentulah mereka (orang Arab Quraisy) mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang dapat kami fahami)?" Apakah (patut Al-Quran) dalam bahasa 'Ajam sedang (rasul berbicara langsung di antara orang-orang yang berbahasa) Arab? (S. Fushshilat, 41:44)

2. Al-Kitab [KTB] (Tulisan)
Al-Kitaab ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (S. Al-Baqarah, 2:2)
 
3. Al-Furqan [FRQ] (Pembeda benar salah)
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (S. Al-Furqaan, 25:1)
 
4. Adz-Dzikr [DzKR] (pemberi Peringatan)
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikr, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (S. Al Hijr, 15:9)
 
5. Al-Mau'izhah [W'AZh] (Pelajaran)
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Mau'izhah dari Maha Pengaturmu dan Asy-Syifaa' bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (S. Yunus, 10:57)
 
6. Asy-Syifa' [SyFa] (Penyembuh)
Lihat no.6 (S. Yunus, 10:57)
 
7. Al-Hukm [hKM] (Peraturan/Hukum)
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan itu sebagai Al-Hukm dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. (S. Ar-Ra'd, 13:37)
 
8. Al-Hikmah [hKM] (Kebijaksanaan)
Itulah Al-Hikmah yang diwahyukan Maha Pengaturmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). (S. Al Israa', 17:39)
 
9. Al-Huda [HDY] (petunjuk)
Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar Al-Hudaa, kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Maha Pengaturnya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (S. Al-Jinn, 72:13)
 
10. At-Tanzil [NZL] (yang Diturunkan)
Dan sesungguhnya ini benar-benar At-Tanziil oleh Pengatur semesta alam, (S. Asy-Syu'araa', 26:192)
 
11. Ar-Rahmat [RhM] (Karunia)
Dan sesungguhnya itu benar-benar menjadi petunjuk dan Ar-Rahmat bagi orang-orang yang beriman. (S. An-Naml, 27:77)
 
12. Ar-Ruh [RWh] (Ruh)
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu Ar-Ruuh dengan perintah Kami. (S. Asy- Syuura, 42:52)
 
13. Al-Bayan [BYN] (Pencerah)
Ini adalah Al-Bayaan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (S. Ali 'Imraan, 3:138)
 
14. Al-Kalam [KLM] (Ucapan/Firman)
Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Al-Kalaam Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (S. At-Taubah, 9:6)
 
15. Al-Busyra [BSyR] (Kabar Gembira)
Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan itu dari Maha Pengaturmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta Al-Busyraa bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (S. An-Nahl, 16:102)
 
16. An-Nur [NWR] (Cahaya)
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu An-Nuur yang terang benderang. (Al-Qur'an). (S. An Nisaa' [4]:174)
 
17. Al-Bashair [BShR] (Pedoman)
Ini adalah Al-Bashair bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (S. Al-Jaatsiyah, 45:20)
 
18. Al-Balagh [BLGh] (Penyampaian)
Ini adalah Al-Balaagh yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (S. Ibrahim, 14:52)
 
19. Al-Qaul [QWL] (Perkataan)
Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut Al-Qaul ini kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (S. Al-Qashash, 28:51)
 
WaLlahu a'lamu bisshawab.
 
***
 
Makassar, 9 Januari 2011