8 Agustus 2005

688. Namanya Ahmad dan Wahyu yang Akan Datang

Seri 688 ini masih merupakan lanjutan dari Seri 686 yang berjudul Khaatmun Nabiyyin. Sebelum membahas judul di atas, ada dua catatan yang akan dikemukakan.

Pertama, pada malam akhir pekan yang lalu Metro TV mengadakan acara Talkshow, membahas Ahmadiyah, dengan Sandrina Malakiano selaku moderator. Tampaknya pengetahuan Sandrina tentang Ahmadiyah sangatlah sedikit untuk dapat becus menjadi moderator dalam Talkshow itu. Ditambah pula hembusan angin Liberalisme di belakang layar yang menyebabkan Sandrina tidak netral dalam membawakan acara tersebut, yaitu menyudutkan pihak MUI serta pemerintah.

Kedua, dalam rubrik Surat dari Pembaca Harian Fajar, edisi Kamis 4 Agustus 2005, Wahid Rijal HN menuliskan keinginannya agar IMMIM menjadi mediasi dalam kasus Ahmadiyah, dan supaya DPP IMMIM cq Panitia Diskusi mengagendakan Ahmadiyah dalam diskusi bulanan akhir pekan yang rutin diselenggarakan di Aula-kecil Islamic Centre. Dalam tulisannya itu Wahid Rijal HN mendeskreditkan Allahu Yarham KH Fadli Luran karena sikap tegas beliau dalam kepemimpinannya di DPP IMMIM menolak faham Ahmadiyah, lalu mencoba memprovokasi supaya DPP IMMIM yang sekarang ini bersifat netral terhadap Ahmadiyah. IMMIM tidak pernah bergeser dari sikap semula tentang penolakan Ahmadiyah Qadiyan. Dalam pembicaraan dengan Prof DR Ahmad Sewang MA, penanggung-jawab diskusi bulanan di IMMIM, saya sebagai anggota Dewan Penasihat DPP IMMIM menyarankan tidak ada gunanya mengagendakan Ahmadiyah Qadiyan dalam diskusi bulanan IMMIM.

Setelah Ghulam Ahmad meninggal dunia, maka pengikut-pengikutnya terpecah dalam dua kelompok. Ada yang berpusat di Qadiyan menyandang nama Akmadiyah Qadiyan, dan yang satu Akmadiyah Lahore yang berpusat di Lahore. Ahmadiyah Qadiyan di bawah pimpinan Bashiruddin Mahmud Ahmad mengubah Dua Kalimah Syahadat menjadi tiga, yaitu ditambah dengan pengakuan Ghulam Ahmad sebagai nabi, sedangkan Ahmadiyah Lahore di bawah pimpinan Mawli Muhammad Ali tidak mengakui Ghulam Ahmad sebagai nabi hanya sebagai mujaddid saja. Dengan demikian Ahmadiyah Lahore tidak akan dibahas, karena aqidahnya tetap, yaitu tetap Dua Kalimah Syahadat.

Ahmadiyah Qadiyan, yang selanjutnya disebut Qadianisme karena menambah-nambah Dua Kalimah Syahadat menjadi tiga, yaitu pengakuan Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka rusaklah aqidahnya, syahadatnya Qadiyanisme batal. Karena batal syahadatnya, Rukun Islam Pertama batal, maka Qadianism bukan Islam. Qadianisme mempergunakan tiga ayat dalam Al Quran sebagai pembenaran Tiga Kalimah Syahadat, yaitu: Khatamun Nabiyyin (sudah dibahas dalam Seri 686), namanya Ahmad dan wahyu yang akan datang.

-- WADz QAL 'AYSY ABN MRYM YBNY ASRAaYL ANY RSWL ALLH ALYKM MShDQA LMA BYN YDY MN ALRWRAt WMBShRA BRSWL YAaTY MN B'ADY ASMH AhMD (S. ALShF, 61:6), dibaca: waidz qa-la 'i-sa bnu maryama ya- bani- isra-i-la inni- rasu-lu Lla-hi ilaikum mushaddiqal lima- baina yadayya minat tawra-ti wamubasysyuram birasu-liy ya'ti- ismuhu- ahmad, artinya: Ingatlah tatkala 'Isa anak Maryam berkata: Hai Bani Israil, sesungguhnya saya Rasul Allah (yang diutus) kepada kamu sekalian, serta membenarkan apa yang sebelumku yaitu Tawrah dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul, yang akan datang sesudahku namanya Ahmad. Qadianisme ngotot betul bahwa yang bernama Ahmad dalam ayat [61:6] itu ialah Ghulam Ahmad. Dikatakan ngotot, karena Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad SAW. Qadianisme dengan lancang "melompati" Nabi Muhammmad SAW, suatu pembenaran secara lancang bagi Ghulam Ahmad.

Khatamun Nabiyin dan namanya Ahmad, sangat getol dikampanyekan misionaris Qadianisme sebagai pembenaran Tiga Kalimah syahadat mereka. Dan juga sangat sengit dibantah oleh ummat Islam. Mengenai wahyu yang akan datang, sepanjang pembacaan saya tidak pernah dikemukakan oleh para misionaris Qadiyanisme. Ini saya dapatkan dalam "Tafsir" Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang kitabnya itu ada dalam perpustakaan pribadi saya.
-- WALDzYN YUaWMNWN BMA ANZL ALYK WMA ANZL MN QBLK WBALAKhRt HM YWQNWN (S. ALBQRt, 2:4), dibaca: walladzi-na yu'minu-na bima- unzila ilaika wama- unzila min qablika wabil a-khirati hum yu-qinu-n, artinya: Dan orang-orang yang beriman kepada (Kitab) yang diturunkan kepada engkau (hai Muhammad) dan (Kitab-Kitab) yang diturunkan sebelum engkau dan dengan (hari) akhirat mereka itu yakin.

Dalam "Tafsir" Bashiruddin Mahmud Ahmad potongan ayat wabil a-khirati hum yu-qinu-n diterjemahkan:
-- and they have firm faith in what is yet to come (dan mereka yang teguh keyakinannya tentang apa yang akan datang). Ini ditafsirkan spb: The word ALAKhRt (what is yet to come) means either "the message or revelation which is to follow" or "the Last Abode", i.e., the next life. Of these two meanings the first is more applicable here (Kata ALAKhRt-mereka yang teguh keyakinannya tentang apa yang akan datang- berarti salah satu di antaranya, risalah atau wahyu yang akan menyusul, ataukah tempat berteduh terakhir, yaitu kehidupan yang akan datang. Dari kedua makna ini, makna yang pertamalah yang lebih tepat dipergunakan di sini).

Kita ulangi mengutip ayat [2:4]:
-- WALDzYN YUaWMNWN BMA ANZL ALYK WMA ANZL MN QBLK WBALAKhRt HM YWQNWN.
Perhatikanlah potongan ayat sebelum WBALAKhRt HM YWQNWN, yaitu:
-- ANZL MN QBLK (diturunkan sebelum engkau), yang ada ialah kata QBL (qabla = sebelum). Maka di sini Qadianisme membuat kesalahan yang fatal, karena kata ALAKhRt (kata benda) dijadikannya lawan dari kata QBL (preposisi), padahal lawan QBL adalah B'AD (ba'da). Dengan demikian pemaknaan ALAKhRt = risalah atau wahyu yang akan menyusul oleh Qadiyanisme sangatlah diakal-akali, amat dipaksakan. Jadi jelas, Qadiyanisme memperalat ayat [2:4] sebagai pembenaran akan turunnya wahyu ataupun datangnya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat [2:4] kata ALAKhRt bermakna hari akhirat atau hari kemudian. WaLlahu a'lamu bisshawab.

*** Makassar, 8 Agustus 2005